Гаранција

Производите на Коминг имаат 12 месечна гаранција. Во гарантниот рок, сите интервенции поради грешки во работата на програмите, инсталација и преинсталација се бесплатни.

Договорно одржување

Коминг овозможува договори за годишно одржување за сите производи кои ги нудиме. Во нашите годишни договори се вклучени сите измени од тип на ревизија, отстранување на грешки во работата, како и инсталација и преинсталација на нашите софтверски пакети. Времето на одзив на вашиот повик е обично до 1 час (максимално 4 часа).

Сервис на повик

Нашиот стручен тим овозможува сервисирање на лице место, во било кој дел од Македонија. Сервисот на повик се наплатува за секоја извршена интервенција, во зависност од обемот на работата.

Интервенции

Стандардната поддршка на нашиот тим, се извршува преку RemoteHelp , апликација за далечиниски пристап до клиентскиот компјутер.
Во специфични случаи може да се интервенира и на лице место, во било кој дел од Македонија.

  • Нашиот технички оддел е спремен да даде комплетна техничка поддршка, како за нашите апликации, така и за други хардверски и софтверски проблеми.
  • Нашата филозофија е да се одговори на барањата во што покус временски рок. Нашиот тим е технички добро подготвен да даде јасни и брзи одговори.