Famis.Net

Financial and Accounting Management Information System

Финансово книговодствено работење

 • Автоматски или мануелен внес на налози, денарски и девизни картици, работни единици (оддели), изводи на отворени ставки, сите видови картици, биланс на успех и биланс на состојба, прегледи за менаџментот.
 • Сите модули се интегрираат во Финансиското книговодство и овозможуваат во реално време пристап до податоците на ниво на цела фирма. Модулот овозможува автоматско генерирање на налози како и мануелен внес или исправка на автоматски генерираните налози. Налозите можат да бидат денарски или девизни, да се водат по различни работни единици.
 • Програмата содржи прилагодливи репорти за менаџментот, со кои се добива целосен преглед за состојбата на фирмата..
 • Позначајни карактеристики:

 • Главна книга
 • Налози за книжење (денарски, девизни)
 • Салда на конта
 • Извод на отворени ставки (ИОС)
 • Побарувања и обврски
 • Купувачи и добавувачи
 • Автоматски пренос на почетен налог во нова година
 • На исто место податоци за повеќе години
 • Автоматски пренос на податоци од другите модули
 • Некои извештаи:

 • Извештаи поврзани со македонската легислатива (бруто биланс, заклучен лист, биланс на успех, биланс на состојба)
 • Аналитички картици
 • Синтетички картици
 • Спецификација
 • Преглед на ИОС
 • Картици на добавувачи и купувачи
 • Девизни картици
 • Старост на побарувања
 • Старост на обврски
 • Анализа на приходи
 • Анализа на трошоци
 • Експорт во Excel, Word, PDF, Snapshoot.