Famis.Net

Материјално

Магацинско и материјално работење

 • Ефикасно водење на магацините на готови производи, репроматеријали, резервни делови... Помага при правилното водење на инвентарот, помош при нарачки со специјално развиени модули за пресметка на потребите од залиха. Набавка на артикли, продажба, резервации... Автоматски ги проследува финасиските трансакции во книговодството.
 • Ви обезбедува водење на магацинот за готови производи, репроматеријали, резервни делови... Ги класифицира артиклите според класи, групи, модели... Дава помош при нарачка на артиклите (со помош на прилагодливи формули за периодични набавки или со метод на минимални и потребни количини), испраќа информации за состојбите и цените до Вашите дилери.
 • Модулот исто така ги води и сите законски книговодствени документи околу материјално водење на магацините.
 • Позначајни карактеристики:

 • Артикли (PIN, Barcode, ClasID, VID, …)
 • Двојазичен опис на артиклот
 • Локации на складиштење во магацините
 • Замени на артикли
 • Автоматско ажурирање на залихата
 • Приказ на залиха и цена во реално време
 • Приемници (денарски, припрема за приемница пред царинење, девизни, повратници)
 • Нарачки на артикли (по SOQ STOCK формули, по метод минимални / потребни количини, рачно дополнување на нарачка, контрола при издавање артикли, автоматска припрема на приемница од нарачка)
 • Маржи, групи на маржи
 • Резервации (врска со нарачка, контрола при издавање артикли)
 • Испратници (за коминтент, во продавница, отпис...)
 • Привремени документи
 • Автоматски пренос на податоци во Финансово книговодство
 • Некои извештаи:

 • Финансова и материјална картица (МЕТГ)
 • Калкулација (ПЛТ)
 • Евиденција во трговијата (ЕТ)
 • Историја на добавувачи
 • Лагер листи (неколку врсти на приказ)
 • Старосна анализа на залихата
 • Продажба по периоди
 • Најдобро / најлошо продавани артикли
 • Прегледи на добивки по разни критериуми
 • Експорт во Excel, Word, PDF, Snapshoot