Famis.Net

Плати

Плати

 • Пресметка на плати (по најновите законски норми). Работни часови, боледувања, скратено работно време, ... Месечни и годишни извештаи. Извештаи по вработен или на ниво на цела фирма.
 • Овозможува пресметка и исплата на платите на вработените. Пресметката може да биде врз основа на фиксно зададени нето или бруто плати, или врз основа на коефициенти и работни саати.
 • Модулот Плати е компатибилен со софтверот на ПИОМ.
 • Позначајни карактеристики:

 • Досиеја на вработени, образование, сектори, работни места
 • Пресматка врз база на нето или на нето со персонален данок
 • Можност за повеќе пресметки во еден месец
 • Опциони пресметки за комори
 • Боледувања, делумно работно време
 • Образец ПЛД-МП, вирмани
 • Изготвување електронски МППП образец за ПИОМ
 • Некои извештаи:

 • Платен список
 • Пресметка на коефициенти
 • Список за ПД, ПИО, здравство, вработување, храна и превоз, сини картони
 • Плата на вработен (месечен и годишен)
 • Плата на ниво на фирма (месечен и годишен)
 • Просек на вработен
 • Експорт во Excel, Word, PDF, Snapshoot