Кредитни линии

Програма која се користи во организации за опслужување на кредити, заеми, амортизациони планови, ...

Програмата за водење на кредитни линии опфаќа работа со кредити и заеми кон финансиски институции и кон крајни корисници: правни или физички лица.

Системот изготвува Амортизациони планови, обврски, кумулативни обврски, репрограмирања на заеми

Позначајни карактеристики:

 • Заеми кон финансиски институции
 • Заеми кон правни лица
 • Заеми кон физички лица
 • Доспеани обврски
 • Автоматско изготвување договори во Word формат
 • Кофинансирање
 • Статистички податоци
 • Пресметки на база на месечна, тромесечна, полугодишна и годишна отплата
 • Грејс периоди
 • Метода на фиксни главници или рати
 • Конформна и релативна пресметка на камата
 • Дневно или периодично вкаматување
 • Модус 1/360, 1/365,1/366
 • Некои извештаи:

 • Прегледи на заеми
 • Амортизациони планови
 • Очекувани главници и камати
 • Индикатори на работењето
 • Заеми во оптек
 • Недоспеани / Доспеани камати
 • Доспеани обврски
 • Експорт во Excel, Word, PDF, Snapshoot

 • Automanager