KmgShop.Net

Point of sale

Малопродажба

 • Програмата за малопродажба е комплетно решение за секаков тип на продавници (ланец на продавници).
 • Програмата нуди можност за нивно централизирано водење, односно контролирање на сите продавници од едно место. Автоматски ги проследува финасиските трансакции во книговодството.
 • Ви нуди можност за повеќе извештаи, аналитички и финансиски извештаи, статистички извештаи, и истите можат многу лесно да се експортираат во Excel.
 • Позначајни карактеристики:

 • Прием на артикли
 • Калкулација на продажна цена
 • Продажба на артикли
 • Сторно сметки
 • Печатење на фискален печатар
 • Можност да се издава парагон блок (во случај да е фискалниот печатар неисправен)
 • Можност за користење на бар код читач
 • Нивелации на цени
 • Смени
 • Пристап на вработените со лозинка
 • Дефектура врз база на минимални количини
 • Лагер на артикли во реално време
 • Работа со повеќе објекти на разни локации
 • Опција за автоматско книжење во финансово книговодство
 • Некои извештаи:

 • Аналитички и финансиски извештаи
 • Дневни и периодични извештаи
 • Извештаи во Excel
 • За врска со програми од други производители експорт на дневен извештај во DBF формат
 • Статистички извештаи
 • ПЛТ, ЕТ, КДФИ, Трговска книга