FamisNet

Програмата Ви обезбедува беспрекорно водење на дистрибутивниот центар за готови производи, репроматеријали, резервни делови, и др

Позначајни карактеристики:

 • Двојазичен опис на артиклот
 • Замена на артикли
 • Нарачки на артикли
 • Голема палета на извештаи за менаџментот
 • Мултилевел продажба
 • Коминтенти поделени по реони, групи и локации
 • Локации на складиштење во магацините
 • Приказ на состојба по рок на траење
 • Автоматско ажурирање на залихата
 • Приказ на залиха и цена во реално време
 • Фактури, испратници, повратници и отпис
 • Приемници (локални и од увоз)
 • Профактури со автоматско фактурирање
 • Привремени документи
 • Акциска продажба
 • Маржи, Групи на маржи
 • Резервации
 • Шеми за Автоматски пренос на документи во Финансово книговодство
 • Некои извештаи:

 • Финансова и материјална картица (МЕТГ)
 • Калкулација (ПЛТ)
 • Евиденција во трговијата (ЕТ)
 • Историја на добавувачи
 • Лагер листи (неколку врсти на приказ)
 • Старосна анализа на залихата
 • Продажба по периоди
 • Најдобро / најлошо продавани артикли
 • Прегледи на добивки по разни критериуми
 • Промет по коминтенти
 • Експорт во Excel, Word, PDF, Snapshoot

 • Automanager