Famis.Net

Service

Услуги

 • Програмата ги води активностите во одделите кои вршат услуги (сервиси, ...). Директна поврзаност со магацинот за резервни делови, со продажбата, книговодството (обрасци ЕТУ, ...).
 • Контрола и водење на ресурсите при сервисно работење (табели со потрошени работни часови и резервни делови). Поврзан со модулот за магацинско работење формира документ кој во исто време е и сервисен налог и требување од магацин. Извршените работи можат да се каталогизираат и да се нормираат, така да може да се користат нормирани и шифрирани услуги или слободни (описни) услуги.
 • Модулот води сметка за нормираните, додатните и потрошените работни часови.
 • Позначајни карактеристики:

 • Работен налог (Вин, индикации, дијагностика, нормирани услуги, резервни делови)
 • Пресметка при прием во сервис
 • Историја на сервисирање
 • Гаранции
 • Наплата, наплата по норма
 • Временски картици на вработени
 • Автоматско ажурирање на лагерот во магацинот за резервни делови
 • Автоматски фактури
 • Автоматски пренос на податоци во Финансово книговодство
 • Некои извештаи:

 • Историја на сервисирање
 • Месечни CROSSTAB табели на потршени работни часови
 • Месечни CROSSTAB табели на потршени резервни делови
 • Периодични извештаи
 • Аналитика на налози
 • Ефективност на сервисерите
 • Гаранции
 • Експорт во Excel, Word, PDF, Snapshoot