Famis.Net

Основни средства

Основни средства

 • Води евиденција на основните средства, овозможува отуѓување или расход, ревалоризација на основните средства
 • Позначајни карактеристики:

 • Книга на основни средства
 • Амортизација на основните средства
 • Ревалоризација на основните средства (на било кој датум од годината)
 • Отуѓување на основните средства
 • Отпис на основни средства
 • Некои извештаи:

 • Преглед на амортизација по месеци
 • Лагер листа
 • Преглед на амортизација по групи