Стандарден Софтвер

Комплетни програмски решенија, изработени во најновaтa Microsoft .NET технологија, со интуитивен кориснички интерфејс, кои во позадина го користат робусниот SQL SERVER како база на податоци.

Famis.Net

Финансово книговодствено работење, со детални финансиски извештаи.

>>>

Материјално

Беспрекорно водење на магацини за готови производи, репроматеријали, резервни делови.

>>>

Малопродажба

Комплетно решение за секаков тип на (ланец) продавници, со можност за нивно централизирано водење.

>>>

Услуги

Контрола и водење на ресурсите при сервисно работење и разни видови услуги.

>>>

Плати

Модулот овозможува пресметка на платите на вработените (компатибилен со МПИН).

>>>

Основни средства

Води евиденција, овозможува отуѓување, ревалоризација на основните средства.

>>>